1. PRIVACY BELEID

1.1 Inleiding

Dit privacy beleid legt uit hoe Beautystudio Els omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Beautystudio Els in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

 

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

 

Beautystudio Els hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Beautystudio Els behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Beautystudio Els evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Beautystudio Els op dit gebied kent en begrijpt.

 

1.2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Beautystudio Els is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Beautystudio Els Helmsteeg 29 3583 Paal beautystudioels@gmail.com , +32486/205767 Beautystudio Els is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Beautystudio Els bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

 

1.3 Voor welke doeleinden verwerkt Beautystudio Els uw persoonsgegevens?

Beautystudio Els verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Beautystudio Els zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. Beautystudio Els verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

• Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Beautystudio Els rusten

• Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

• Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Beautystudio Els, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

• In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1/ Wettelijke verplichtingen Beautystudio Els dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Beautystudio Els moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:

• De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

• De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van medeeigendommen

• De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Beautystudio Els uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2/ Contractuele relaties tussen Beautystudio Els en u als klant Alvorens contracten te sluiten dient Beautystudio Els soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

• Te reageren op uw verzoek,

• U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

• Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,

• Uw bemiddelingsopdracht te vervullen In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Beautystudio Els een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Beautystudio Els worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Beautystudio Els kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3/ Gerechtvaardigde belangen van Beautystudio Els.

Beautystudio Els verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Beautystudio Els ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

• Het personaliseren van de diensten Beautystudio Els

• De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

• Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

• Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.

• Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

• De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Beautystudio Els of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4/ Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing) Beautystudio Els kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (emailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Beautystudio Els eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

1.4 Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Beautystudio Els zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Beautystudio Els, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

• 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving

• 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Beautystudio Els.

 Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

1.5 Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Beautystudio Els hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging Beautystudio Els neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Beautystudio Els gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Beautystudio Els onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Beautystudio Els u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

1.6 Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

1/ Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

• Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Beautystudio Els. Dit betekent dat u Beautystudio Els kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

• Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

• Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Beautystudio Els toelaat om dit te controleren

• Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Beautystudio Els een einde genomen heeft, kan u Beautystudio Els vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Beautystudio Els op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Beautystudio Els een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Beautystudio Els (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Beautystudio Els kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

• Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Beautystudio Els heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Beautystudio Els vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Beautystudio Els  . U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Beautystudio Els evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend naar Beautystudio Els Helmsteeg 29 3583 Paal België +32486/205767 of per e-mail naar beautystudioels@gmail.com , 2/ Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw emailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken: • Door het versturen van een e-mail naar beautystudioels@gmail.com

• Door het versturen van een brief per post Beautystudio Els Helmsteeg 29 3583 Paal België . Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die Beautystudio Els is verzonden

• Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Beautystudio Els niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring. 3/ Recht om een klacht in te dienen Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

• Per post : Beautystudio Els Helmsteeg 29 3583 Paal België • Per e-mail : beautystudioels@gmail.com

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00. 3. Uitsluiting van aansprakelijkheid U gebruikt de site op eigen risico. Beautystudio Els en de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud.